Essay on My Favorite Animal "Cat"

in Marathi "माझा आवडता प्राणी - मांजर"

मांजर हा माझा आवडता प्राणी आहे . मांजर दिसली कि मला खूप आनंद होतो . मी तिच्याजवळ जाते . तिच्या अंगावरून हाथ फिरवते . तिला उचलून घेते .

मांजराच्या हालचाली फार सुंदर असतात . मांजर ऐटीत बसते . त्या वेळी ती जणू एखाद्या महाराणीसारखी वाटते . ती वाघासारखी रुबाबात धीम्या गतीने चालते म्हणून तिला 'वाघाची मावशी' म्हणतात. उंचावरून उडी मारताना ती पाठीची कमान करते आणी पावलांवर अलगद उतरते . उंच भिंतीच्या कठड्यावरूनही ती सहजतेने चालते .

आम्ही एक मांजर पाळली आहे . तिला आम्ही 'मनी' म्हणतो. आमची मनी नेहमी माझ्या आसपास वावरते . मी अभ्यास करते, तेव्हा ती माझ्या बाजूला बसते . ती नेहमी आपले अंग जिभेने स्वच्छ करते . तिला उंदीर फार घाबरतात . तिच्यामुळे घरात उंदीर येत नाहीत .

मनीशी खेळताना माल खूप आनंद मिळतो . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essays in Marathi

Essay on My Country in Marathi
Essay on My School in Marathi
Essay on My Village in Marathi
Essay on My House in Marathi
Essay on Moonsoon Rain in Marathi
Essay on Crow in Marathi
Essay on Dasara Festival in Marathi
Essay on Holi Festival in Marathi
Essay on Winter in Marathi
Essay on My Favorite Festival - Diwali in Marathi
Essay on My Favorite Sports - Cricket in Marathi
Essay on My Favorite Flower - Rose in Marathi
Essay on My Favorite Bird - Peacock in Marathi
Essay on My Favorite Animal - Cat in Marathi

 
Most visited articles
1

Know the gender of animals, arranged alphabetically & can be sorted

2

know more about about different types of whales and other information on whales.

3

You can find he exhaustive list of collective nouns. .

Other interesting artcles

Animals live in a variety of different kinds of homes like burrow, tree, thicket, water, nest, cave, den, hive, lodge etc. Read to know more


Know some interesting facts about human organs like human brain, eyes, heart, lungs, kidneys etc. read to know more.

Read to know why and which all nutrients are important for our body and what are the effects of its deficiencies.

What are the different spheres of the earth? What is the whole system of earth referred as? Read to know more.

 

Incubation is a process by which birds hatch their eggs, and to the development of the embryo within the egg. Read to know more about the incubation periods of birds.